Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Slovenská asociácia Nordic Walking, o.z. Sídlo: Štúrova 73/25, 05941 Štrba
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42340594 Zastúpený: Mgr.art. Lucia Okoličányová, ArtD.

email: info@snwa.sk

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je

Obchodné meno: Slovenská asociácia Nordic Walking, o.z. Sídlo: Štúrova 73/25, 05941 Štrba
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42340594 Zastúpený: Mgr.art. Lucia Okoličányová, ArtD.

email: info@snwa.sk

1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania (každý bod sa

posudzuje samostatne)

Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) Poskytnutie služby – kurz, seminár, workshop a iné podujatie, ako aj predaj produktov cez eshop SNWA.

b) Poskytnutím súhlasu dotknutej osoby – klienta, za účelom zverejnenia foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, sociálne siete SNWA) v súlade s § 13 ods. 1 písm. a).

c) Zasielanie informácií o pripravovaných novinkách a akciách prevádzkovateľa – priamy marketing. Nakoľko dotknutej osobe poskytol prevádzkovateľ službu alebo dodal tovar a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich produktoch a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva podľa písmena c) tohto poučenia. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb (každý bod sa posudzuje samostatne)

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti alebo záujemci o kurz, seminár, workshop a iné podujatie, ako aj predaj produktov cez eshop SNWA a ich zákonný zástupcovia.

Rozsah (kategórie) spracúvaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Slovenská asociácia Nordic Walking, o.z. (ďalej SNWA) Sídlo: Štúrova 73/25, 05941 Štrba
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42340594
Zastúpený: Mgr.art. Lucia Okoličányová, ArtD.

a) Za účelom poskytnutia služby – kurz, seminár, workshop a iné podujatie, ako aj predaj produktov cez eshop SNWA – sa spracovávajú osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dotknutej osoby, meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, e-mail.

b) Zverejnenie fotografií a video materiálu na prípadné propagačné účely: Fotografie a video materiál zobrazujúci tvár a činnosť dotknutej osoby.

c) Priamy marketing: Meno a priezvisko, emailová adresa.

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov (každý bod sa posudzuje samostatne)

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

a) Poskytnutie služby – kurz, seminár, workshop a iné podujatie, ako aj predaj produktov cez eshop SNWA.

Daňový úrad

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zmluvný partner

na základe zmluvy o spolupráci

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Zverejnenie foto a video materiálu na prípadné propagačné účely:

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňovanie videí a fotografií dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb, ako aj využívania týchto fotografií a videí do svojich propagačných materiálov (web a sociálne siete) Na základe súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Slovenská asociácia Nordic Walking, o.z. Sídlo: Štúrova 73/25, 05941 Štrba
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42340594 Zastúpený: Mgr.art. Lucia Okoličányová, ArtD.

email: info@snwa.sk

c) Priamy marketing

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Osobné údaje dotknutej osoby boli získané od: priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa).

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov (okrem údajov nutných archivácie na daňové účely, kde je lehota uchovávania vyplývajúca za zákonných povinností).

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov v prípadoch podľa bodu a) je zákonnou požiadavkou / zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť vykonávanie služby – kurz, seminár, workshop a iné podujatie, ako aj predaj produktov cez eshop SNWA. Poskytnutie osobných údajov v prípadoch podľa bodu b) je dobrovoľné a udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Voči poskytnutým osobným údajom podľa bodu c) môže dotknutá osoba kedykoľvek namietať.

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Slovenská asociácia Nordic Walking, o.z. Sídlo: Štúrova 73/25, 05941 Štrba
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42340594 Zastúpený: Mgr.art. Lucia Okoličányová, ArtD.

email: info@snwa.sk