PROPOZÍCIE ULTRA WALKER/WALKERKA 2016

[gview file=“http://snwa.sk/wp-content/uploads/2015/12/SNWA_UltraWalker_Propozicie_2016.pdf“ save=“0″ cache=“0″] [ PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE TU ]

Základné body súťaže ULTRA WALKER/WALKERKA 2016 – text

CIEĽ SÚŤAŽE
Popularizácia SPORT a FITNESS Nordic Walking medzi amatérskymi walkermi. Podpora pravidelnej a systematickej realizácie Nordic Walking aktivít smerom k budovaniu individuálnej kondície a zdravého životného štýlu.

VYHLASOVATEĽ
Slovenská asociácia Nordic Walking
Email :  ultrawalker@snwa.sk

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Súťaže sa zúčastňujú všetci amatérski walkeri a walkerky so štátnym občianstvom SR (v ďalšom účastníci), ktorí:

  • vykonávajú pravidelné pohybové aktivity so správnym využívaním techniky Nordic Walking,
  • vypísali prihlášku do súťaže,
  • disponujú relevantnými záznamami o svojich pohybových aktivitách a poskytnú ich do súťaže

Pohybové aktivity s využitím techniky Nordic Walking (tréningy, preteky, ai.), realizované v priebehu trvania súťaže, sa pravidelne vyhodnocujú a sú priebežne zverejňované na stránke Slovenskej asociácie Nordic Walking (www.snwa.sk). O poradí rozhoduje počet bodov, získaných za zdokumentované pohybové aktivity.
Účastník si zvolí sekciu, v ktorej sa chce zapojiť do súťaže, prípadne kategóriu v rámci sekcie. Účastník môže v priebehu roka súťažiť iba v jednej sekcii. Pravidlá určovania víťazov a ocenených sú uvedené v propozíciach jednotlivých sekcií.

BODOVANIE POHYBOVÝCH AKTIVÍT

V rámci pohybových aktivít sa boduje vzdialenosť, prejdená účastníkom. Za každý ukončený kilometer získa účastník jeden základný bod. Získané základné body sa násobia koeficientmi podľa typu aktivity a výsledkom je celkový počet bodov, t.j. „walkerow“ (označenie Ѡ) za jednotlivú aktivitu. Koeficienty podľa typu aktivity sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č.1

Typ aktivity Koeficient
Individuálna aktivita, tréning 1
Tréning, lekcia s akreditovaným inštruktorom SNWA
(s výnimkou účastníkov v sekcii D)
2
Súťaž, pretek Nordic Walking vo svete, prípadne pretek na Slovensku schválený SNWA 3
Pretek Nordic Walking v rámci SLOVAK NW TOUR 4

 

SEKCIE A KATEGÓRIE SÚŤAŽE
V rámci súťaže sú pre rok 2016 vyhlásené sekcie :

  1. ŠPORT a FITNESS – INDIVIDUAL
  2. ŠPORT a FITNESS – TÍM
  3. ZDRAVIE a POHYB
  4. INŠTRUKTORI

SEKCIA ŠPORT a FITNESS – INDIVIDUAL

Účastníci sú jednotlivci, walkujúci v svojom mene. Cieľom je nazbierať najviac Ѡ počas trvania súťaže.
Víťazmi sú účastníci, ktorí získajú najviac Ѡ za svoje pohybové aktivity v priebehu trvania súťaže v rámci jednotlivých kategórií. Vyhlasované sú prvé 3 miesta.
Ocenení sú všetci účastníci, ktorí dosiahnu väčší denný priemer nazbieraných Ѡ počas trvania súťaže ako je minimálna úroveň v ich kategórii (tzv. denná minimálna UW úroveň, uvedená v tabuľke). Denný priemer nazbieraných Ѡ sa vypočíta tak, že celková suma Ѡ sa vydelí počtom dní trvania súťaže (337).

KATEGÓRIE
ŠPORT/FITNESS INDIVIDUAL
Denná minimálna UW úroveň pre kategóriu [Ѡ]
MUŽI (ročník narodenia do 1998) 4
ŽENY (ročník narodenia do 1998) 3
JUNIORI (ročník narodenia 1999+) 2

 

SEKCIA ŠPORT a FITNESS – TÍM

Účastníci súťažia v družstvách – tímoch. Cieľom je nazbierať najviac Ѡ počas trvania súťaže v rámci tímu.

Tím je tvorený min. troma účastníkmi. Do výsledkov tímu sa zarátavajú traja najlepší. Tím má určeného svojho kapitána, ktorý komunikuje v mene účastníkov tímu.
Víťazmi sú tímy, ktoré získajú najviac Ѡ v rámci jednotlivých kategórií. Vyhlasované sú prvé 3 miesta.
Ocenené sú prvé tri tímy v každej kategórii. Cenu dostane kapitán tímu.

KATEGÓRIE ŠPORT/FITNESS TÍM :
 
MUŽI
ŽENY
MIX (muži/ženy)

 

SEKCIA ZDRAVIE a POHYB

Účastníci sú jednotlivci, walkujúci v svojom mene, bez rozdielu pohlavia a veku. Cieľom je splniť podmienku pravidelného vykonávania NW aktivít počas stanovenej periódy – dvanásť po sebe nasledujúcich týždňov.

Víťazom a oceneným je každý, kto počas trvania súťaže v rámci periódy 12 po sebe nasledujúcich týždňov vykoná aspoň 3 NW aktivity týždenne. NW aktivity, započítavané do súťaže, musia byť vykonané každá v iný deň a to v trvaní min. 30 minút jedna.

Pokiaľ sa účastníkovi nepodarí vykonať min. 3 NW aktivity za týždeň, aktuálna perióda sa pre neho končí. Účastník má právo využiť ľubovoľnú periódu 12 po sebe nasledujúcich týždňov počas trvania súťaže.

SEKCIA INŠTRUKTORI

Účastníci sú akreditovaní inštruktori SNWA a sprievodcovia SNWA, walkujúci v svojom mene. Cieľom je nazbierať najviac Ѡ počas trvania súťaže.
Víťazmi sú účastníci, ktorí získajú najviac Ѡ za svoje pohybové aktivity v priebehu trvania súťaže v rámci jednotlivých kategórií. Vyhlasované sú prvé 3 miesta.
Ocenení sú prví traja účastníci.

 

TRVANIE SÚŤAŽE

ŠTART súťaže :                                 09.01.2016

UKONČENIE súťaže :                     10.12.2016

 

PRIHLASOVANIE

Účastník vyplní prihlasovací formulár na stránke www.snwa.sk [ KLIKNITE TU ]. Prihlasovanie do súťaže je umožnené priebežne do 30.04.2016 s tým, že účastníkovi sa môžu dodatočne započítať všetky zrealizované NW aktivity spätne od dátumu začiatku súťaže podľa doložených záznamov a rozhodnutia organizačného štábu.

 

POPLATKY ZA ÚČASŤ

Účasť v súťaži je pre rok 2016 bezplatná.

[ KOMPLETNÉ PROPOZÍCIE SÚŤAŽE TU (nové okno) ]

 

[ PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE TU ]