PROPOZÍCIE SLOVAK NORDIC WALKING TOUR 2016

I.        Charakteristika

Súťaž Slovak Nordic Walking Tour (v ďalšom „SNWT“) je celoročná bodovaná séria podujatí Nordic Walking pod záštitou Slovenskej asociácie Nordic Walking (v ďalšom „SNWA“).

Jednotlivé podujatia v rámci série SNWT sa nezávisle od organizátorov, miesta konania a povrchu tratí riadia jednotnými pravidlami Nordic Walking (v ďalšom „NW“), platnými pre celú sériu. Nad dodržiavaním pravidiel NW na jednotlivých podujatiach série dohliada garant – SNWA.
Pretekári sú v súťaži bodovaní podľa umiestnenia na jednotlivých podujatiach série a na záver celej série ocenení vo svojich kategóriách podľa počtu získaných bodov v rámci celej série.

SNWA na svojej stránke www.snwa.sk (v ďalšom „web stránka SNWA“) publikuje propozície a aktuality súťaže, propozície a harmonogram jednotlivých podujatí, uverejňuje výsledky podujatí vrátane priebežných a celkových výsledkov SNWT.

II.   Cieľ súťaže

 • popularizácia Nordic Walking medzi osobami orientovanými na fyzickú aktivitu a zdravý životný štýl
 • podpora myšlienky fyzickej aktivity prostredníctvom Nordic Walking medzi obyvateľmi
 • začlenenie osôb so špeciálnymi potrebami s prihliadnutím na osoby so zdravotným postihnutím do spoločnosti
 • zvýšenie vedomostí osôb o pravidelnej fyzickej aktivite
 • vedenie štatistík výsledkov Nordic Walking podujatí

III.    PODUJATIA v rámci SNWT

PODUJATIE SÉRIE „ELITE“

Podujatie série ELITE, zaradené do SNWT je pretek, ktorý je organizovaný buď priamo SNWA, alebo iným organizátorom, ktorý dodržiava postupy pre organizáciu NW podujatia a umožňuje dôsledný výkon kontroly pravidiel NW a fair-play pred pretekom, počas preteku a po ňom. Každé podujatie tvorí samostatné kolo SNWT.

Jednotlivé podujatia môžu mať svoje samostatné propozície, ktoré upravujú detaily preteku,  spôsob registrácie, logistiku apod. Základné pravidlá NW pre všetky podujatia série ELITE sú však spoločné a sú obsahom týchto propozícií. Všetky podujatia série ELITE sú akreditované SNWA pre rok 2016 ako „Podujatie s Nordic Walking pravidlami“.

Zoznam podujatí, zaradených do série ELITE pre sezónu 2016 :

KOLO DÁTUM NÁZOV PODUJATIA MIESTO
1. 16.04.2016 Malinovský pohár BRATISLAVA / MALINOVO
2. 18.06.2016 Majstrovstvá SR v Nordic Walking
Majstrovstvá Európy v Nordic Walking
ŠTRBSKÉ PLESO
3. 16.07.2016 Memoriál J. Stilla NOVA LESNÁ
4. 01.09.2015 Podtatranský polmaratón POPRAD / SVIT
5. 10.12.2016 Winter Nordic Walking VYSOKÉ TATRY

 

PODUJATIA SÉRIE „ENTRY“

Podujatia série ENTRY sú tvorené pretekmi, pre ktoré ešte nebola Slovenskou asociáciou Nordic Walking vydaná akreditácia „Podujatie s Nordic Walking pravidlami“, prípadne podujatie nemá vypísané všetky kategórie v zmysle článku IV. , je však schválené SNWA a uverejnené v rámci série ENTRY.

Preferenčne budú v sérii uverejnené podujatia, pri ktorých je u organizátorov predpoklad kontroly dodržiavania pravidiel NW a fair-play súťaženia v NW disciplínach. SNWA v rámci svojich možností a dohôd s organizátormi môže vykonať dohľad nad dodržiavaním pravidiel NW na podujatiach.

Maximálny počet pretekov SNWT v sérii ENTRY je stanovený na 5 počas roka.
Preteky v sérii ENTRY budú uverejňované priebežne počas roka na web stránke SNWA (min. 2 mesiace pred začiatkom preteku) a budú organizované podľa propozícii jednotlivých usporiadateľov.

IV.   Pretekári a kategórie

Pretekárom je každá osoba, ktorá splnila podmienky pre registráciu a účasť na aspoň jednom podujatí SNWT. Podujatia sú otvorené pre pretekárov z celého sveta – tzv. OPEN podujatia.

Pretekári v SNWT súťažia v individuálnych kategóriách a v kategórii družstiev .

INDIVIDUÁLNE KATEGÓRIE :

P.č. Kategória Označenie Vek Ročník narodenia
1 Chlapci / Dievčatá MD /ZD <= 13 2003+
2 Juniori / Juniorky MJ / ZJ 14-17 1999 – 2002
3 Muži / Ženy M / Z 18-29 1987 – 1998
4 Muži 30 / Ženy 30 M30 / Z30 30-39 1977 – 1986
5 Muži 40 / Ženy 40 M40 / Z40 40-49 1967 – 1976
6 Muži 50 / Ženy 50 M50 / Z50 50-59 1957 – 1966
7 Muži 60 / Ženy 60 M60 / Z60 60-64 1952 – 1956
8 Muži 65+ / Ženy 65+ M65 / Z65 >=65 do 1951

KATEGÓRIE DRUŽSTIEV (TÍMOV) :

P.č. Kategória Počet mužov / žien Vek
1 Juniori Min. 3 juniori <= 17
2 Juniorky Min. 3 juniorky <= 17
3 Muži Min. 3 muži >=18
4 Ženy Min. 3 ženy >=18
5 MIX Traja, z toho min. 1 žena Bez obmedzenia

V súpiske jednotlivých družstiev na súťaž môže byť prihlásených viac pretekárov. Jeden pretekár môže v byť rámci súťaže zapísaný na súpiske iba jedného družstva. Družstvo zastupuje jeho kapitán.
Pretekár môže štartovať súčasne v individuálnej kategórii a byť aj súčasťou družstva (tímu).

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť.

V.     Disciplíny a trate

V rámci pretekov SNWT sú prioritne vyhlasované disciplíny :

 • Nordic Walking 5 km
 • Nordic Walking 10 km
 • Nordic Walking 21.1 km (polmaratón)

Organizátori pretekov majú pre rok 2016 povolené vyhlásiť aj iné disciplíny, musia byť však včas a jednoznačne uvedené v propozíciách.

Trate pre jednotlivé disciplíny musia byť riadne vyznačené, na problematických úsekoch (odbočky, križovania ciest apod.) musia byť zabezpečené organizátormi, prípadne ohradené páskami apod.
V prípade komplikovaného striedania povrchov trate (asfalt/nespevnený povrch) môže byť pred každou podstatnou zmenou povrchu vyznačená technická zóna v dĺžke min. 20m pre umožnenie nasadenia / odobratia gumenných nástavcov (tzv. botičiek) na hroty NW palíc. V rámci tejto technickej zóny nie je potrebné dodržiavať techniku NW.

VI.   Meranie času a systém štartu

Meranie času je realizované v zmysle pravidiel IAAF. Prioritne sa používa elektronický časomerný systém pracujúci na základe čipov (transpondérov).

Na pretekoch sa meria oficiálny čas (hrubý čas), podľa propozícií jednotlivých pretekov je možné uvádzať aj neoficiálny čas (čistý čas). Oficiálny čas je čas, ktorý uplynie medzi okamihom štartu kategórie pretekára a okamihom prekročenia cieľovej čiary pretekárom. Pretekárovi je možné merať aj čas, ktorý uplynul medzi jeho prekročením štartovej a cieľovej čiary (čistý čas).

Poradie v preteku sa určuje prioritne podľa oficiálneho času. Čistý čas je možné použiť na určenie poradia hlavne v prípade, ak organizátor nezabezpečí štart kategórií „vo vlnách“.

Štart kategórií „vo vlnách“ znamená, že organizátor zoradí pretekárov podľa kategórií a každú z kategórii štartuje samostatne tak, aby interval medzi dvoma nasledujúcimi štartmi kategórií bol dostatočný na zachovanie bezpečnej vzdialenosti štartujúcich skupín (kategórií) pretekárov..

Systém štartu jednotlivých disciplín je prioritne štart „vo vlnách“ pre disciplíny kratšie ako 10km vrátane.

Pre disciplíny dlhšie ako 10km je možné realizovať spoločný štart, vždy však s prihliadnutím na bezpečnosť pretekárov a spôsob merania času disciplíny.

VII. Bodovanie

Bodovanie v podujatiach série ELITE je na základe poradia pretekára v kategórii. Počet bodov, ktoré môže pretekár na jednom podujatí série ELITE získať, je uvedený v tabuľke :

Poradie Body Poradie Body Poradie Body
1. 50 6. 24 11. 12
2. 40 7. 22 12. 10
3. 30 8. 20 13. 8
4. 28 9. 18 14. 6
5. 26 10. 16 15. 4

Každý ostatný pretekár, ktorý dokončí preteky, získa 2 body.

Bodovanie v podujatiach série ENTRY je na základe poradia pretekára v tej kategórii podujatia, ktorá najviac zodpovedá pretekárovej kategórii podľa článku IV. Počet bodov, ktoré môže pretekár na jednom podujatí série ENTRY získať, je uvedený v tabuľke :

Poradie Body Poradie Body Poradie Body
1. 25 6. 11 11. 6
2. 20 7. 10 12. 5
3. 15 8. 9 13. 4
4. 13 9. 8 14. 3
5. 12 10. 7 15. 2

Každý ostatný pretekár, ktorý dokončí preteky získa 1 bod.

Pretekár získava do celkového hodnotenia SNWT body za umiestnenie vo svojej kategórii, nezávisle od disciplíny, v ktorej štartuje.

Do hodnotenia družstiev pre SNWT sa započítavajú body, dosiahnuté najlepšími troma pretekármi z družstva v rámci jedného podujatia.

VIII.  Občerstvenie

Na každom z podujatí je zabezpečené občerstvenie v priestore štartu / cieľa vo forme nápoja, prípadne ovocia apod.

Pre disciplíny so vzdialenosťou väčšou ako 10km sú na trati zriadené občerstvovacie stanice s pitnou vodou. Priestor občerstvovacej stanice musí byť riadne vyznačený, pričom v tomto priestore nie je potrebné dodržiavať techniku NW. Vzdialenosť medzi občerstvovacími stanicami je max. 6km.

Pretekár, ktorý prijme občerstvenie od inej osoby mimo občerstvovacích staníc na trati, sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie z pretekov.

IX.    Šatne

Organizátor podujatia zabezpečí priestor na prezlečenie pretekárov a úschovu batožiny v priestore štartu a cieľa. V prípade, že miesto štartu a cieľa sú rôzne, organizátor zabezpečí prevoz vecí pretekárov z miesta štartu na miesto cieľa.

Organizátor podujatia nezodpovedá za odložené veci pretekárov.

X. Pravidlá Nordic Walking pre podujatia SNWT

Pravidlá Nordic Walking pre všetky podujatia SNWT :

 1. Technika Nordic Walking
  1. Nordic Walking je chôdza s NW paličkami, kde dopredný pohyb tela je iniciovaný aktívnym striedavým zapájaním rúk a nôh.
  2. Povolená je len chôdza. Vždy je na zemi súčasne jedna noha a jedna palička.
  3. Pohyb rúk s paličkami vychádza z ramena, nie z lakťa.
  4. Palička sa vypúšťa za zvislou osou tela. Prsty paličku vpredu zvierajú a vzadu uvoľňujú.
  5. Pohyb končatín je striedavý. Pravá ruka s ľavou nohou a naopak.
  6. Pohyb rúk s paličkami je v tzv. sagitálnej rovine (rovnobežne so smerom pohybu tela) na pravej aj ľavej strane tela.
 2. Počas preteku je z hľadiska dodržania techniky pretekárom zakázané :
  1. Prílišné predklonenie / zaklonenie trupu (okrem stúpania/klesania viac ako 15%).
  2. Bezdôvodné znižovanie ťažiska tela.
  3. Beh.
 3. Palice a oblečenie
  1. Pretekár môže použiť iba palice určené pre Nordic Walking. Výška palice je taká, aby pri jej uchopení za rukoväť a položení zvislo na zem bol uhol medzi predlaktím a lakťom pretekára 90° s toleranciou +/-10°.
  2. Oblečenie a výstroj pretekárov musí v každom okamihu pretekov umožňovať viditeľnosť štartového čísla, umiestneného na prednej strane trupu pretekára, prípadne na zadnej strane trupu pretekára, pokiaľ organizátor podujatia takého štartové čísla vydá.
  3. Počas preteku je zakázané používať slúchadlá a zariadenia, ktoré by svojim hlukom alebo inými vplyvmi mohli obmedziť pozornosť pretekárov a bezpečnosť preteku.
 4. Opustenie trate
  1. Pretekár môže opustiť vyznačenú trať pretekov iba so súhlasom rozhodcu.
  2. Pretekár nie je pri opustení trate oprávnený skrátiť si trať.
 5. Cudzia pomoc a lekárske ošetrenie
  1. Pretekár nemôže bez súhlasu rozhodcu prijať na trati preteku cudziu pomoc od iných návštevníkov preteku.
  2. Pretekár je oprávnený požiadať o lekárne ošetrenie, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje.
  3. Pomoc ošetrujúceho lekára, alebo zdravotníkov sa nepovažuje za cudziu pomoc.
 6. Zdravotný stav a spôsobilosť pretekárov
  1. Pretekár štartuje na pretekoch na svoju zodpovednosť po zhodnotení svojho zdravotného stavu a stavu fyzickej pripravenosti na pretek.
  2. Pretekári majú striktne zakázané používať akékoľvek látky a postupy, určené na zvýšenie ich výkonnosti (doping), ktoré zakazujú zákony Slovenskej republiky a IAAF (http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/anti-doping). Organizátor je oprávnený overiť si dodržiavanie tohto ustanovenia.
 7. Pretekári sú povinní dodržiavať fair-play, hlavne :
  1. Dodržiavanie pravidiel a propozícií podujatia.
  2. Dodržiavanie pokynov a rozhodnutí rozhodcov a usporiadateľov.
  3. Zákaz brzdenia rýchlejšieho pretekára na trati preteku.
  4. Pomoc zranenému pretekárovi, alebo inému účastníkovi podujatia.
  5. Zákaz používania vulgarizmov.
  6. Zákaz správania sa obmedzujúceho iných pretekárov ai

XI.    Kontrola dodržiavania pravidiel Nordic Walking

Dodržiavanie pravidiel Nordic Walking kontroluje počas podujatí série ELITE rozhodcovský zbor v zložení :

 • Hlavný rozhodca preteku
 • Traťoví rozhodcovia

Rozhodcovský zbor pre podujatia série ELITE menuje SNWA ako subjekt s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Počet členov rozhodcovského zboru na podujatí musí byť taký, aby bolo zabezpečené objektívne sledovanie dodržiavania pravidiel preteku.

Členovia rozhodcovského zboru ( v ďalšom „rozhodcovia“) sú viditeľne identifikovateľní označením „REFEREE“, prípadne „ROZHODCA“.

Rozhodca je povinný :

 • dbať na dodržiavanie pravidiel Nordic Walking a fair-play na trati
 • rozhodovať podľa svojho vlastného vedomia, nezávisle na ostatných rozhodcoch a okolnostiach

XII.  Penalizácie a protesty

Ak rozhodca usúdi, že pretekár porušil pravidlá NW, je oprávnený udeliť mu penalizáciu.
Formy penalizácie sú:

 1. ŽLTÁ KARTA – POKARHANIE
  Udeľuje sa za menej závažný priestupok proti pravidlám NW. Označuje sa zvislou čiarkou červenou fixkou na štartovom čísle. Oprávnené udelenie žltej karty sa trestá pripočítaním 2 minút k dosiahnutému času pretekára za každú udelenú žltú kartu. 3 žlté karty dávajú oprávnenie hlavnému rozhodcovi k diskvalifikácii pretekára.
 2. ČERVENÁ KARTA – DISKVALIFIKÁCIA
  Udeľuje sa za hrubé porušenie pravidiel NW preteku, prípadne jeho propozícií. Označuje sa nápisom DSQ na štartovom čísle, prípadne vodorovnou čiarou cez štartové číslo. Po udelení červenej karty je pretekár povinný z preteku odstúpiť.

Pretekár má právo byt rozhodcom upovedomený o dôvode penalizácie. Rozhodca preto zastaví pretekára, viditeľne mu ukáže kartu (žltú/červenú) a oznámi mu dôvod penalizácie. Každú penalizáciu musí rozhodca zapísať do poznámok s uvedením času, čísla pretekára a dôvodu penalizácie. Traťový rozhodca môže udeliť penalizáciu tomu istému pretekárovi za rovnaký dôvod maximálne 1x počas jedného kola závodu.

Pretekári sú povinní uposlúchnuť pokyny rozhodcov a usporiadateľov. Pokiaľ pretekár nezastaví na výzvu rozhodcu, je možné toto považovať za dôvod k okamžitej diskvalifikácii pretekára.

Protesty a námietky sa podávajú po skončení preteku s kauciou 50,-€ hlavnému rozhodcovi preteku do max. 30 minút po príchode posledného pretekára v danej kategórii do cieľa preteku. Pre rozhodovanie o penalizáciach a iných sťažnostiach sú dôležité zápisy z preteku u jednotlivých rozhodcov a ich osobné pozorovania. Forma indikácie penalizácie na štartovom čísle pretekára nie je pre rozhodovanie o sporoch relevantná. Hlavný rozhodca rozhodne max. do 30 minút od podania protestu. V prípade súhlasu s protestom sú pretekárovi patrične upravené časové penalizácie a vrátená kaucia. Proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu niet odvolania.

XIII.  Registrácia a poplatky

Prihlasovanie na podujatia SNWT je možné je možné výhradne elektronicky prostredníctvom registračných formulárov jednotlivých podujatí, zverejnených na web stránke SNWA, alebo na web stránkach organizátorov.

Registrácia družstiev do série SNWT je na web stránke SNWA. Každé družstvo registruje kapitán. Na jednotlivé podujatia sa následne môžu prihlasovať členovia družstiev samostatne, pričom do prihlášky uvedú názov družstva, v ktorom sú registrovaní v SNWT.

Prihlasovanie priamo na mieste podujatia SNWA negarantuje.

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 14 dní pred pretekom a podlieha manipulačnému poplatku v min. výške 5€.

Poplatky za účasť na jednotlivých podujatiach SNWT pre rok 2016 stanovujú organizátori podujatí. Maximálna výška poplatku za jedno podujatie (s výnimkou 2. kola SNWT) nesmie v roku 2016 prevýšiť 15€. Členovia SNWA majú nárok na zľavu z poplatku pre jednotlivé podujatia do výšky max. 15%, táto zľava neplatí na už zľavnené registračné poplatky.

XIV.  Ocenenia

V rámci každého z podujatí série ELITE sa vyhlasuje pre každú z vyhlásených disciplín minimálne :

 • Absolútne poradie na prvých troch miestach pre mužov
 • Absolútne poradie na prvých troch miestach pre ženy
 • Absolútne poradie na prvých troch miestach pre tímy (ak sú prihlásené viac ako 3 tímy)

Ocenení v rámci jednotlivých podujatí dostávajú medaile.

Organizátori jednotlivých podujatí môžu vyhlasovať ďalšie poradia v rámci oficiálnych propozícií a udeľovať rôzne ocenenia.

V rámci celej súťaže SNWT sú oceňované prvé tri miesta v každej z kategórií. Ocenenie je vo forme pamätných medailí alebo pohárov, diplomov, vecných cien a sú uverejnení na web stránke SNWA.

XV. Dôležité upozornenia

Pre vysvetlenie ustanovení týchto propozícií je oprávnená výlučne SNWA a to na základe písomného podnetu od pretekárov. Vysvetľujúce stanoviská budú uverejňované na web stránke SNWA. SNWA si vyhradzuje právo priebežne upravovať tieto propozície.

Organizátori jednotlivých podujatí si vyhradzujú právo zmeny času a miesta konania podujatia, prípadne úpravu propozícií, trasy preteku a iných skutočností, ovplyvňujúcich organizáciu a priebeh pretekov v dôsledku nepredvídateľných skutočností a pre zachovanie bezpečnosti a zdravia účastníkov podujatí.