Slovenská asociácia Nordic Walking vydáva nasledovné pravidlá Nordic Walking, platné pre podujatia série Slovak Nordic Walking Tour.

[ PRAVIDLÁ NW ]  [ ROZHODCOVIA ]  [ PENALIZÁCIE ] [ VIDEOUKÁŽKA ]

PRAVIDLÁ NORDIC WALKING PRE SÚŤAŽ

Technika Nordic Walking

 1. Nordic Walking je chôdza s NW paličkami, kde dopredný pohyb tela je iniciovaný aktívnym striedavým zapájaním rúk a nôh.
 2. Povolená je len chôdza. Vždy je na zemi súčasne jedna noha a jedna palička.
 3. Pohyb rúk s paličkami vychádza z ramena, nie z lakťa.
 4. Palička sa vypúšťa za zvislou osou tela. Prsty paličku vpredu zvierajú a vzadu uvoľňujú.
 5. Pohyb končatín je striedavý. Pravá ruka s ľavou nohou a naopak.
 6. Pohyb rúk s paličkami je v tzv. sagitálnej rovine (rovnobežne so smerom pohybu tela) na pravej aj ľavej strane tela.

Počas preteku je z hľadiska dodržania techniky pretekárom zakázané :

 1. Prílišné predklonenie / zaklonenie trupu (okrem stúpania/klesania viac ako 15%).
 2. Bezdôvodné znižovanie ťažiska tela.
 3. Beh.

Palice a oblečenie.

 1. Pretekár môže použiť iba palice určené pre Nordic Walking. Výška palice je taká, aby pri jej uchopení za rukoväť a položení zvislo na zem bol uhol medzi predlaktím a lakťom pretekára 90° s toleranciou +/-10°.
 2. Oblečenie a výstroj pretekárov musí v každom okamihu pretekov umožňovať viditeľnosť štartového čísla, umiestneného na prednej strane trupu pretekára, prípadne na zadnej strane trupu pretekára, pokiaľ organizátor podujatia takého štartové čísla vydá.
 3. Počas preteku je zakázané používať slúchadlá a zariadenia, ktoré by svojim hlukom alebo inými vplyvmi mohli obmedziť pozornosť pretekárov a bezpečnosť preteku.

Opustenie trate.

 1. Pretekár môže opustiť vyznačenú trať pretekov iba so súhlasom rozhodcu.
 2. Pretekár nie je oprávnený pri opustení trate skrátiť si trať.

Cudzia pomoc a lekárske ošetrenie.

 1. Pretekár nemôže bez súhlasu rozhodcu prijať na trati preteku cudziu pomoc od iných návštevníkov preteku.
 2. Pretekár je oprávnený požiadať o lekárne ošetrenie, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje.
 3. Pomoc ošetrujúceho lekára, alebo zdravotníkov sa nepovažuje za cudziu pomoc.

Zdravotný stav a spôsobilosť pretekárov.

 1. Pretekár štartuje na pretekoch na svoju zodpovednosť po zhodnotení svojho zdravotného stavu a stavu fyzickej pripravenosti na pretek.
 2. Pretekári majú striktne zakázané používať akékoľvek látky a postupy, určené na zvýšenie ich výkonnosti (doping), ktoré zakazujú zákony Slovenskej republiky a IAAF (http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/anti-doping). Organizátor je oprávnený overiť si dodržiavanie tohto ustanovenia.

Pretekári sú povinní dodržiavať fair-play, hlavne :

 1. Dodržiavanie pravidiel a propozícií podujatia.
 2. Dodržiavanie pokynov a rozhodnutí rozhodcov a usporiadateľov.
 3. Zákaz brzdenia rýchlejšieho pretekára na trati preteku.
 4. Pomoc zranenému pretekárovi, alebo inému účastníkovi podujatia.
 5. Zákaz používania vulgarizmov.
 6. Zákaz správania sa obmedzujúceho iných pretekárov a i.

KONTROLA DODRŽIAVANIA PRAVIDIEL – ROZHODCOVIA

Dodržiavanie pravidiel Nordic Walking kontroluje počas podujatí série ELITE rozhodcovský zbor v zložení:

 • Hlavný rozhodca preteku
 • Traťoví rozhodcovia

Rozhodcovský zbor pre podujatia série ELITE nominuje Slovenská asociácia Nordic Walking. Počet členov rozhodcovského zboru na podujatí musí byť taký, aby bolo zabezpečené objektívne sledovanie dodržiavania pravidiel preteku.
Členovia rozhodcovského zboru ( v ďalšom „rozhodcovia“) sú viditeľne identifikovateľní označením „REFEREE“, prípadne „ROZHODCA“.

Rozhodca je povinný:

 • dbať na dodržiavanie pravidiel Nordic Walking a fair-play na trati
 • rozhodovať podľa svojho vlastného vedomia, nezávisle na ostatných rozhodcoch a okolnostiach

PENALIZÁCIE a PROTESTY

Ak rozhodca usúdi, že pretekár porušil pravidlá NW, je oprávnený udeliť mu penalizáciu.
Formy penalizácie sú:

 1. ŽLTÁ KARTA – POKARHANIE
  Udeľuje sa za menej závažný priestupok proti pravidlám NW. Označuje sa zvislou čiarkou červenou fixkou na štartovom čísle. Oprávnené udelenie žltej karty sa trestá pripočítaním 2 minút k dosiahnutému času pretekára za každú udelenú žltú kartu. 3 žlté karty dávajú oprávnenie hlavnému rozhodcovi k diskvalifikácii pretekára.
 2. ČERVENÁ KARTA – DISKVALIFIKÁCIA
  Udeľuje sa za hrubé porušenie pravidiel NW preteku, prípadne jeho propozícií. Označuje sa nápisom DSQ na štartovom čísle, prípadne vodorovnou čiarou cez štartové číslo. Po udelení červenej karty je pretekár povinný z preteku odstúpiť.

Pretekár má právo byt rozhodcom upovedomený o dôvode penalizácie. Rozhodca preto zastaví pretekára, viditeľne mu ukáže kartu (žltú/červenú) a oznámi mu dôvod penalizácie. Každú penalizáciu musí rozhodca zapísať do poznámok s uvedením času, čísla pretekára a dôvodu penalizácie. Traťový rozhodca môže udeliť penalizáciu tomu istému pretekárovi za rovnaký dôvod maximálne 1x počas jedného kola závodu.

Pretekári sú povinní uposlúchnuť pokyny rozhodcov a usporiadateľov. Pokiaľ pretekár nezastaví na výzvu rozhodcu, je možné toto považovať za dôvod k udeleniu červenej karty a diskvalifikácii pretekára.

Protesty a námietky sa podávajú po skončení preteku s kauciou 50,-€ hlavnému rozhodcovi preteku do max. 30 minút po príchode posledného pretekára v danej kategórii do cieľa preteku. Pre rozhodovanie o penalizáciach a iných sťažnostiach sú dôležité zápisy z preteku u jednotlivých rozhodcov a ich osobné pozorovania. Forma indikácie penalizácie na štartovom čísle pretekára nie je pre rozhodovanie o sporoch relevantná. Hlavný rozhodca rozhodne max. do 30 minút od podania protestu. V prípade súhlasu s protestom sú pretekárovi patrične upravené časové penalizácie a vrátená kaucia.
Proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu niet odvolania.

[ PRAVIDLÁ NW ]  [ ROZHODCOVIA ]  [ PENALIZÁCIE ] [ VIDEOUKÁŽKA ]

VIDEOUKÁŽKA K PRETEKOM A PRAVIDLÁM

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=9paaewOjA90&width=645&height=364&modestbranding=1&autoplay=0&vq=hd720[/embedyt]