I. IDENTIFIKÁCIA PRETEKU

Názov:                        MSR/ME v NORDIC WALKING
Dátum:                       18.06.2016, 10:30 hod
Miesto:                      ŠTRBSKÉ PLESO, VYSOKÉ TATRY

Popis preteku:        Medzinárodný Cross-country pretek v Nordic Walkingu
Organizátor:             Sport Club 1896 Štrbské Pleso, o.z.
Nordic Walking :     Slovenská asociácia Nordic Walking, o.z.

II. PODMIENKY ÚČASTI

Preteká sa podľa:

  • Pravidiel Nordic Walking pre podujatia Slovak Nordic Walking Tour vyhlásených Slovenskou asociáciou Nordic Walking
  • propozícií Slovak Nordic Walking Tour 2016 (v ďalšom „Propozície SNWT“) [ POZRITE TU ] a propozícií tohto podujatia

Pretekári štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť. Všetci  účastníci  sú  povinní  zabezpečiť  si  individuálne  zdravotné  poistenie.  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

III. DISCIPLÍNY a KATEGÓRIE

Trať :  Cross country 12km

Kategórie :

ID Kategória Rok narodenia ID Kategória Rok narodenia
MJ Juniori 1999 – 2002 ZJ Juniorky 1999 – 2002
M Muži 1987 – 1998 Z Ženy 1987 – 1998
M30 Muži 30 1977 – 1986 Z30 Ženy 30 1977 – 1986
M40 Muži 40 1967 – 1976 Z40 Ženy 40 1967 – 1976
M50 Muži 50 1957 – 1966 Z50 Ženy 50 1957 – 1966
M60 Muži 60 1952 – 1956 Z60 Ženy 60 1952 – 1956
M65 Muži 65+ do 1951 Z65 Ženy 65+ do 1951

Družstvá, registrované v Slovak Nordic Walking Tour, súťažia v kategóriách:

  • Juniori
  • Juniorky
  • Muži
  • Ženy
  • Mix

Pre zaradenie do súťažných kategórií je rozhodujúci rok narodenia.

IV. POPIS TRATE

Dĺžka :                                  12km
Povrch :                               90%nespevnený povrch, vysokohorský chodník
Stúpanie/klesanie:         450m/450m
Najnižší bod:                     1215m
Najvyšší bod:                    1470m

Mapa :

SNWT_2016_ELITE_2_Mapa

V.  REGISTRÁCIA A ŠTARTOVNÉ

Registrácia na pretek cez partnerský portál www.pretekaj.sk  [ REGISTRÁCIA / REGISTRATION ]

Štartovné  :

  • 16,-€ pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 30.04.
  • 20,-€ pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 10.06.

Registrácia na mieste NIE je možná.

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 1.6. a podlieha manipulačnému poplatku v min. výške 5€.

VI. HARMONOGRAM PODUJATIA

08:00 – 09:00     Prezentácia účastníkov
09:00                     Otvorenie podujatia
10:05                     Pravidlá pretekov NW, technika a rozcvička
10:30                   Štart preteku

VII. MERANIE ČASU A SYSTÉM ŠTARTU

Meranie času je realizované v zmysle pravidiel IAAF.  Na meranie času sa používa elektronický časomerný systém pracujúci na základe RFID čipov, umiestneným na štartovom čísle pretekára.
Pretekári sú pre identifikáciu označení štartovými číslami vpredu aj vzadu, ktoré musia mať pripevnené viditeľne počas trvania závodu. Štartové číslo s čipom sa umiestňuje vpredu  na trup pretekára.
Systém štartu môže byť „vo vlnách“ podľa kategórií. Pretekári sú povinní odštartovať v rámci svojej kategórie, uvedenej na štartovom čísle v zmysle pokynov usporiadateľov.

VIII. BODOVANIE PRE SNWT

Bodovanie v rámci SNWT je podľa poradia v rámci svojej kategórie v zmysle Propozícií SNWT pre podujatia série ELITE.

IX. OBČERTSVENIE

Na trati : voda

Štart / cieľ: nápoje, drobné občerstvenie

X. ŠATNE

Organizátor podujatia zabezpečí priestor na prezlečenie pretekárov a úschovu batožiny v priestore štartu a cieľa. Organizátor podujatia nezodpovedá za odložené veci pretekárov.

XI. ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Zdravotníci v priestore štartu/cieľa.

XII. PRAVIDLÁ NORDIC WALKING A ICH KONTROLA

Pravidlá Nordic Walking a kontrola ich dodržiavania [ POZRITE TU ] .

XIII. PENALIZÁCIE A PROTESTY

Penalizácia a protesty v zmysle Propozícií SNWT. Protesty a námietky sa podávajú do max.10 minút po prejdení pretekára cieľom.

XIV. OCENENIA

Pre každú z vyhlásených disciplín prví traja v každej kategórii. Ocenení v rámci jednotlivých kategórií dostávajú medaile.

XV. Dôležité upozornenia

Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré dostane na email po zaplatení štartovného. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, návštevný poriadok TANAPu, pokyny organizátorov, obecnej polície a Tatranskej horskej služby. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo s čipom viditeľne pripevnené vpredu na trupe a číslo bez čipu vzadu na chrbte. Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach.

Každý účastník je povinný poskytnúť pomoc inému pretekárovi, ktorý sa ocitne na trati v stave núdze. Zároveň je nutné núdzový stav na trati nahlásiť horskej službe, resp. organizátorovi, prípadne rozhodcovi. V prípade odstúpenia z behu a nenahlásenia svojho odstúpenia, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Účastnícky limit na pretek je 150 pretekárov.

Organizátori si vyhradzujú právo zmeny času a miesta konania podujatia, prípadne úpravu propozícií, trasy preteku a iných skutočností, vplývajúcich na organizáciu a priebeh pretekov v dôsledku nepredvídateľných skutočností a pre zachovanie bezpečnosti a zdravia účastníkov podujatia. Pokiaľ príde počas pretekov k podmienkam, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a život pretekárov, môže organizátor preteky predčasne ukončiť, prípadne zrušiť.