ROK 2022 (schválené pre implementáciu v roku 2023)
Projektová schéma : „Ultrawalker REGIÓNOM“

Rozhýbme Humenné


Predkladateľ projektu

Fyzická osoba:

Beáta Bachurová
Humenné, Slovensko

Cieľ projektu

Zvýšiť povedomie obyvateľov mesta Humenné a okolia o zdravej a finančne nenáročnej aktivite o nordic walkingu a jeho benefitoch, zaviesť NW aktivity medzi ľudí so sedavým zamestnaním, spolupracovať so zdravotníckymi zariadeniami a školami, rozhýbať ľudí všetkých vekových kategóriía, zorganizovať projekt „Rozhýbme Humenné“ a založiť NW klub, spolupracovať nie len s ľuďmi z okolia Humenného, ale s celým východným Slovenskom.

Merateľnosť výsledkov projektu

Počet obyvateľov a organizácií zapojených do projektu, počet akcií, kurzov a tréningov v priebehu 1 roka.

Forma finančnej pomoci

Nákup 10 párov NW palíc.


ROK 2019 (schválené pre implementáciu v roku 2020)
Projektová schéma : „Ultrawalker REGIÓNOM“

Seniori v Košiciach a okolí


Predkladateľ projektu

Fyzická osoba:

Janette Neklapilová
Košice, Slovensko

Cieľ projektu

informovať verejnosť v našom meste /Košice/ o tejto prirodzenej a veľmi príjemnej športovo – ozdravnej aktivite s výborným vplyvom na zdravie. Prezentovať nordic walking zaujímavým spôsobom a to návštevou denných centier pre seniorov v KE. Zvýšenie počtu seniorov, zapojených do nordicwalkingových aktivít. Šíriť povedomie o zdravotných benefitoch NW a viesť lekcie NW pre seniorov. Zaobstarané NW paličky by boli používané na lekcie NW so seniormi 1x týždenne striedavo vo viacerých denných centrách pre seniorov (podľa dohody s centrom). Navrhovaná aktivita, by bola veľmi vhodnou formou fyzickej aktivity pre danú vekovú kategóriu, jej pridanou hodnotou by bolo nadväzovanie a upevňovanie nových vzťahov a priateľstiev v skupine. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook vytvoriť skupinku/profil: NORDIC WALKING KOŠICE, ktorý chceme zamerať na našu činnosť, osloviť čo najširší okruh ľudí z Košíc a okolia zdieľaním fotografií, článkov, videí a zaujímavých odkazov týkajúcich sa nordic walkingu. U seniorov pozorujeme výrazné zlepšenie koordinácie pohybu, držania tela a motivácie k pohybu. Nordic walking umožňuje seniorom eliminovať samotu, ktorá je často negatívnym prvkom v ich živote. Pravidelná pohybová aktivita v skupine im výrazne prospieva či už po fyzickej, ale aj psychickej stránke a stáva sa pre nich zmysluplným využitím voľného času. Ďalším benefitom zvládnutia tejto pohybovej aktivity by mohla byť integrácia do života s inými generáciami (napr. babka-vnuk), tzv. „medzigeneračné stretnutia“ ako efektívne trávenie voľného času / v prírode, na čerstvom vzduchu. Zaujímavé by bolo sledovať ich zdravotný stav.

Merateľnosť výsledkov projektu

počet osôb zúčastnených na projekte; počet tréningových jednotiek za rok; počet osobo-jednotiek za rok t.j. počet osôb v jednotlivých tréningoch x počet tréningov v priebehu 1 roka.

Forma finančnej pomoci

Nákup 10 párov NW palíc.


ROK 2018 (schválené pre implementáciu v roku 2019)
Projektová schéma : „Ultrawalker PRE ZDRAVIE“

Zavedenie opatrení na regeneráciu a rekondíciu zamestnancov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja


Predkladateľ projektu

Fyzická osoba:

Silvia Sórádová
Štitáre, Slovensko

Cieľ projektu

kompenzovať sedavé zamestnanie prostredníctvom účasti zamestnancov na pravidelnej skupinovej outdoorovej pohybovej aktivite; zlepšiť zdravotný stav zamestnancov v boji proti civilizačným ochoreniam; šíriť a propagovať nordic walking ako jednu z najvhodnejších pohybových aktivít. Zaobstarané nw paličky by boli používané zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi počas tréningu severskej chôdze v trvaní cca 1,5 – 3 hodín týždenne. Navrhovaná aktivita, by bola veľmi vhodnou formou fyzickej aktivity bez vekového a iného obmedzenia, jej pridanou hodnotou by bolo nadväzovanie a upevňovanie vzťahov v kolektíve či rodine.

Predkladaný projekt je zameraný na zavedenie opatrení na regeneráciu a rekondíciu zamestnancov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, formou pravidelnej voľnočasovej aktivity. Náš úrad má cca 250 zamestnancov, ktorých veľká väčšina strávi celý pracovný čas v sedavej polohe, nemajú priestor a často ani vedomosť o možnosti a nevyhnutnosti kompenzácie jednostranného fyzického zaťaženia. Bolesti chrbta a iné civilizačné ochorenia sú častou príčinou nepohody a práceneschopnosti zamestnancov. V priestoroch úradu nie sú k dispozícii priestory na fyzické aktivity a regeneráciu. Pravidelnú pohybovú aktivitu riešia zamestnanci individuálne a žiaľ v minimálnom rozsahu.

Merateľnosť výsledkov projektu

počet osôb zúčastnených na projekte; počet tréningových jednotiek za rok; počet osobo-jednotiek za rok t.j. počet osôb v jednotlivých tréningoch x počet tréningov v priebehu 1 roka.

Forma finančnej pomoci.

Nákup 10 párov NW palíc.


ROK 2017 (schválené pre implementáciu v roku 2018)
Projektová schéma : „Ultrawalker REGIÓNOM“

Zaradenie nordic walkingu ako pohybovej aktivity pre všetky vekové kategórie obyvateľstva na Hornom Gemeri


Predkladateľ projektu

Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná
IČO : 328 197

Cieľ projektu

Informovať verejnosť už nie len v našom meste, ale aj v oblasti Horného Gemera o tomto prirodzenom a veľmi príjemnom športe s výborným vplyvom na zdravie. Prezentovať severskú chôdzu zaujímavým spôsobom a to návštevou každej obce Horného Gemera, oboznámiť sa s jej súčasnosťou, ale aj históriou a popritom nenútenou formou informovať účastníkov akcie o nordic walking, pod vedením našej akreditovanej inštruktorky.

Merateľnosť výsledkov projektu

Mesto Dobšiná spoluprácou so seniormi Jednoty dôchodcov Slovenska z Dobšinej sa bude snažiť zvýšiť počet akcií s pravidelnou fyzickou aktivitou pre všetky vekové kategórie v celom Rožňavskom okrese, vytvorenie vlastnej značky pre walkerov na dôstojné reprezentovanie nordic walkingu, nie len na Gemeri.

Forma finančnej pomoci.

Nákup 10 párov NW palíc.


ROK 2016 (schválené pre implementáciu v roku 2017)
Projektová schéma : „Ultrawalker DEŤOM“

Zaradenie nordic walkingu do výučby a krúžkových aktivít 2. stupňa základnej školy


Predkladateľ projektu

Základná škola
Nám. Š.Kluberta 10, 05401 Levoča
IČO : 37873792

Cieľ projektu

Zaradenie základov techniky Nordic Walkingu do výučby v rámci telesnej výchovy s odborným vedením akreditovanej inštruktorky NW, pôsobiacej na škole.  Rozšírenie ponuky športových aktivít o Nordic Walking formou krúžkovej činnosti ako nadstavby nad základnou výukou.

Merateľnosť výsledkov projektu

Zvýšenie počtu žiakov s pravidelnou fyzickou aktivitou, vytvorenie vlastnej značky pre školských walkerov a prezentácia školy. Organizácia podujatí s využitím NW s účasťou žiakov, rodičov a priateľov školy.

Forma finančnej pomoci.

Nákup 10 párov NW palíc.


ROK 2015 (schválené pre implementáciu v roku 2016)
Projektová schéma : „Ultrawalker DEŤOM“

Projekt rozvoja nordic walkingu v rámci učebných osnov ZŠ pri zdravotníckom zariadení  Šrobárov ústav DTaRCH


Predkladateľ projektu

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry
IČO : 17070376

Popis skutkového stavu

Zåkladná škola s materskou školou poskytuje deťom diagnostikovaným a liečeným v Šrobárovom ústave detskej TBC  respiračných chorôb nepretržitý výchovno-vzdelávací proces. Umožňuje tak pokračovať v kontinuite vzdelávania aj počas liečby. Ako jediná škola na Slovensku má Nordic Walking s vlastnou metodikou včlenený do učebných osnov Zdravotnej telesnej výchovy. Táto v školskom vzdelávacom systéme inovatívna metóda umožnila začleniť do ZTV všetkých detských pacientov, ktorí by s diagnózami chronická bronchitída, astma, alergia, cukrovka, obezita a.i. boli zaraďovaní len veľmi obtiažne.
V školskom roku je v programe výučby Nordic Walkingu zaradených do 2 400 žiakov.

Cieľ projektu

Zvýšenie počtu detí, zapojených do Nordic Walking aktivít v rámci ZTV a v rámci školských aktivít prostredníctvom zvýšenia disponibility NW paličiek pre cvičiace deti.

Merateľnosť výsledkov projektu

U detí pozorujeme výrazné zlepšenie koordinácie pohybu, držania tela a motivácie k pohybu. Nordic Walking umožňuje chorým deťom opätovne zaradiť sa medzi športujúce deti. Nezanedbateľná je i dobrá nálada, úbytok hmotnosti a pohyb vonku na čerstvom vzduchu. Z lekárskych vyšetrení je to zlepšenie funkčných testov.

Forma finančnej pomoci.

Nákup 10 párov NW palíc.


Poznámka pod čiarou :
Víťaz súťaže UltraWalker 2015 sa rozhodol darovať celú svoju odmenu zo súťaže predkladateľovi tohto projektu.
VEĽKÉ ĎAKUJEME !!!